:::

Members

:::

Part-time teacher

Academic
year

Part-time
teacher

Course subjects

1 0 7 Academic year
First semester

LIN,HONG-BIN

Logical design

YAN,JUN-CHEN

Control System()

ZHAN,HONG-YONG

scientific English()

LIN,CONG-YI

Electrical machinery()

LIN,CONG-YI

Microprocessor

ZHANG,GE-YI

Hydropower practice()

SHI,XI-LIN

Leisure environment planning()

LI,FU-NAN

Water piping practice

XIE,XIU-LI

Electrican internship () - Electric
Electical machinery practice ()

cron web_use_log